Odszukaj Swoich bliskich....


data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Regulamin cmentarza parafialnego

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W BIELAWIE

 

Celem umożliwienia oddania należytej czci osobom zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza wraz z jego urządzeniami, wprowadza się niniejszy regulamin.

 

§ 1

1. Właścicielem i Administratorem Cmentarza Parafialnego w Bielawie jest Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie, Pl. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

2. Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

3. Sprawy związane z administrowaniem cmentarzem załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

 

§ 2

1. Na cmentarzu urządza się:

a)  groby ziemne jednomiejscowe w kierunku poziomym,

b)  groby ziemne dwumiejscowe w kierunku poziomym,

c)  groby ziemne dziecięce,

d)  groby ziemne urnowe,

e)  groby betonowe urnowe,

f)  groby betonowe dwumiejscowe.

2. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod grób.

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowaniem jego wymiarów.

 

§ 3

1. Cmentarz jest dostępny (otwarty) codziennie:

a)  od 01 kwietnia do 30 września od godz. 7.00 do 20.00,

b)  w pozostałych miesiącach od godz. 8.00 do zmroku.

 

§ 4

1. Za korzystanie z cmentarza i chowanie zmarłych pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem za usługi na cmentarzu parafialnym zatwierdzonym przez Radę Parafialną Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie. Opłaty są pobierane przez administratora cmentarza najpóźniej w dniu pochówku.

2. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja grobu powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej 3. miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.

3. Troska o przedłużenie opłaty grobu należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół, który przechowywany jest u administratora cmentarza.

 

§ 5

1. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego

    w kolejności:

a)  pozostały małżonek,

b)  krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.),

c)  krewni wstępni (rodzice, dziadkowie),

d)  krewni boczni w linii prostej do czwartego stopnia pokrewieństwa,

e)  w przypadku braku ww. krewnych inni krewni.

2. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 1 nie upoważnia do odstępowania miejsca w grobie osobom innym niż wymienione w tym punkcie.

3. Prawo dysponowania miejscem w grobie murowanym mają osoby, które poniosły jego koszty i są w stanie je udokumentować.

4. Groby oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

5. Pochowanie osoby do istniejącego grobu uzgadnia się z administratorem cmentarza.

 

§ 6

 

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków zmarłego może być dokonywana:

a)  na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w ustawowym terminie tj. od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych,

b)  na  zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem 2. lat od dnia zgonu (nie dotyczy ekshumacji zleconych przez prokuratora lub sąd).

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

§ 7

 

1. Załatwianie spraw dotyczących organizacji pogrzebu i wykonywania pozostałych robót odbywa się w biurze osoby upoważnionej przez administratora cmentarza:

a) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00,

b) w sobotę w godz. 10.00 do 14.00,

c) w niedzielę, dni wolne i święta informacji udziela administrator cmentarza.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu wymaga:

a) karty zgonu potwierdzonej przez USC lub tłumaczenia aktu zgonu z innego państwa,

b) zezwolenia prokuratora w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

3. Administrator cmentarza lub osoba upoważniona przez niego ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu.

5. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolic w należytym stanie.

 

§ 8

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a)  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b)  przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

c)  wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,

d)  picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

e)  żebractwa,

f)  wprowadzania zwierząt,

g)  niszczenia elementów wystroju i malowania murów.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

a)  prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

b)  ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza elementów cmentarnych,

c)  wjazdu pojazdem mechanicznym,

d)  sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,

e)  zbierania wszelkiego rodzaju roślin,

f)  umieszczania reklam.

3. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składać do wyznaczonych w tym celu  pojemników. W tych pojemnikach zabrania się składowania odpadów po robotach kamieniarskich i budowlanych.

 

§ 9

 

1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonane przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

2. Zabrania się wyrzucania gruzu i kamieni po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub bezpośrednio w jego sąsiedztwie.

3. Wykonawca robót zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.

4. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Prace na cmentarzu mogą odbywać się wyłącznie od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.

5. Administrator cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób, przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętów.

 

§ 10

 

1. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk  żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. W przypadku naruszenia przepisów regulaminu cmentarza administrator ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 

§ 11

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r.nr 118 poz. 687).

2. W przypadku wątpliwości w interpretacji niniejszego regulaminu sprawy sporne rozstrzyga administrator cmentarza.

 

§ 12

 

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Parafialną Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie.

 

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
42
34
stat4u
Osób online: 1